คำสอนของพ่อ

                          

 

   คำสอนของพ่อ ทำ ให้เราต้องการทำดีเพื่อพ่อ

"การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก

                   ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น

           แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย

                   พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้"

                                               

                                  พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

        ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506"...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยแก่งแย่งเบียดเบียนมาจากผู้อื่น ความเจริญที่แท้นี้มีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่นและส่วนรวมด้วย  ตรงกันข้ามกับความเจริญอย่างเท็จเทียม ที่เกิดขึ้นมาด้วยความประพฤติไม่เป็นธรรมของบุคคล ซึ่งมีลักษณะเป็นการทำลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียนทำลายผู้อื่นและส่วนรวม การบ่อนเบียนทำลายนั้น ที่สุดก็จะกลับมาทำลายตน ด้วยเหตุที่เมื่อส่วนรวมถูกทำลายเสียแล้ว ตนเองก็จะยืนตัวอยู่ไม่ได้ จะต้องล่มจมลงไปเหมือนกัน..."

                                      พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

  
                           ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
                                                                                
                                                  วันที่  10   กรกฏาคม 2518
 
 

                                           " แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปฎนิธาน

                                           สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป

                                           เหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง "  

This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)
[ X ]

The owner of this website has not logged in for more than 6 months.

Is this your website? Login here to remove this notice.

Or start your own website with N.nu: