Chieng Rai

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556

เราได้ร่วมเดินทางไปกับ มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี คุณ ปัทนิธิ เสนาณรงค์ เป็นผู้นำทีม ในการเดินทางไปครั้งนี้ เราต้องการที่จะเดินทางไปเพื่อสำรวจโรงเรียน ที่ต้องการความช่วยเหลือเเละศึกษาการทำงานจากทาง มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมี คุณ ปัทนิธิ เสนาณรงค์ได้มีความกรุณาในการช่วยเหลือและให้การแนะนำเราด้วยดีตลอดการเดินทางครั้งนี้

จากการไปสำรวจครั้งนี้เราได้จัดซื้อหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และจัดเป็นชุดๆทั้งหมด 300 ชุด และหนังสือสำหรับประกอบการเรียนการสอนให้กับคุณครูและห้องสมุดจำนวน 6 ชุด

การเดินทางครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นปัญหาต่างๆมากมายซึ่งเราจะจัดทำเป็นโครงการต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้เราทั้งสองต้องขอขอบคุณ มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งนำโดย คุณ ปัทนิธิ เสนาณรงค์ ซึ่งได้เป็นพี่เลี้ยงที่ใจดีให้กับเราทั้งสองตลอดการเดินทาง ขบคุณมากๆคะ

( การเดินทางครั้งนี้ เราทั้งสองออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวเอง คะ )

 

 

 
This website was built using N.nu - try it yourself for free.(info & kontakt)